Nezmeškejte konec platnosti STK

Přepis vozidla 

Zprostředkujeme Vám vyřízení přepisu vozidla a veškerých formalit na odboru dopravy - registr silničních vozidel pro Brno a okolí a Prahu a okolí. Zajistíme Vám odvoz vašeho vozidla na STK (platí pouze pro Brno a okolí), vyřízeni všech formalit spojených s registrem vozidel, jako je:

 • registrace nových vozidel
 • registrace vozidel dovezených ze zahraničí
 • převody
 • uložení registrační značky do depozitu
 • trvalé vyřazení z provozu
 • vývoz vozidel do zahraničí

CENÍK SLUŽEB

Individuální domluva dle úkonu. Pro Brno + 500,- Kč ke správnímu poplatku, pro Prahu + 700 Kč ke správnímu poplatku.

CENÍK SPRÁVNÍCH POPLATKŮ

registrace motorového vozidla s nejméně čtyřmi koly   800 Kč
registrace motocyklu do 50 cm3 300 Kč
registrace motocyklu nad 50 cm3 včetně motocyklu s přívěsným nebo postraním vozíkem 
nebo motorové tříkolky, popřípadě motorové čtyřkolky 500 Kč
registrace přípojného vozidla do 750 kg hmotnosti včetně 500 Kč
registrace přípojného vozidla nad 750 kg hmotnosti  700 Kč
registrace vozidla nabytého dědictvím:  bez poplatku
trvalé vyřazení vozidla z registru silničních vozidel  bez poplatku
vydání registrační značky (2 ks)  450 Kč
vydání registrační značky (1 ks – motocykl, přívěs)  250 Kč
zápis změny do technického průkazu  50 Kč
vystavení duplikátu velkého nebo malého technického průkazu 100 Kč
zapsání změny vlastníka vozidla po splacení leasingu 800 Kč
schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného nebo jednotlivě dovezeného vozidla a vozidel z kategorie N1 2 000 Kč
schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla, jemuž bylo uděleno osvědčení o homologaci ES 1 500 Kč

NÁLEŽITOSTI POTŘEBNÉ K PŘEPISU VOZIDLA

K žádosti se dokládá:

 1. doklad totožnosti žadatele
 2. osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz vozidla)
 3. doklad o technické prohlídce, jedná-li se o vozidlo, které již bylo provozováno (nepřikládá se u vozidel dle §40 odst.2 až 4 zákona)
 4. doklad o technické způsobilosti vozidla
 5. Protokol o evidenční kontrole vozidla, nejedná-li se o vozidlo nové, který není starší než 14 dní, je vystaven na osobu provozovatele nebo vlastníka, který bude zároveň provozovatelem – např. při zápisu dovezeného vozidla
 6. platný doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (zelená karta vydaná podle zákona o pojištění odpovědnosti vozidla)
 7. doklad o povolení k pobytu, doklad o udělení azylu na území ČR nebo doklad o délce přechodného pobytu, nemá-li provozovatel silničního vozidla trvalý pobyt na území ČR
 8. potvrzení o zaplacení DPH v případě pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu EU nebo doklad o nabytí s uvedením DPH
 9. zplnomocnění při zastupování – písemná plná moc s úředně ověřeným podpisem nebo uznaným elektronickým podpisem zapisovaného vlastníka a zapisovaného provozovatele
 10. doklady vlastníka a provozovatele
 11. dokumentaci obsahující údaje v rozsahu potřebném pro vydání technického průkazu vozidla, pokud nejsou obsaženy v dokladu o technické způsobilosti vozidla
 12. zvláštní registrační značka pro jednorázové použití (papírová) – byla-li vydána
 13. poplatek na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění

Změna provozovatele vozidla – přeregistrace neboli převod ojetého, již registrovaného vozidla v registru silničních vozidel mezi prodávajícím a kupujícím se provádí v místně příslušném registračním místě kde má prodávající provozovatel vozidlo zaregistrováno.

Doregistrace – zaregistrování vozidla, v tzv. odhlášce neboli v polopřevodu, se provádí v místně příslušném registračním místě nového provozovatele a vlastníka zapsaného v technickém průkazu vozidla v části B.

K žádosti se dokládá:

 1. plná moc - zplnomocnění při zastupování - písemná plná moc s úředně ověřeným podpisem nebo uznaným elektronickým podpisem zapisovaného vlastníka a zapisovaného provozovatele
 2. platný doklad totožnosti
 3. v případě převodu vlastnického práva:
  • osvědčení o registraci vozidla část. II (technický průkaz vozidla)
  • osvědčení o registraci vozidla část I. – ORV (OTP)
  • protokol o evidenční kontrole vozidla, který není starší než 14 dní, na osobu provozovatele nebo vlastníka, který bude zároveň provozovatelem – na nového provozovatele
  • platný doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (zelená karta vydaná podle zákona o pojištění odpovědnosti vozidla), v případě, že vozidlo není vyřazeno z provozu
 4. v případě přechodu vlastnického práva:
  • doklad o nabytí vlastnického práva k silničnímu vozidlu
  • další doklady k vozidlu, jsou-li k dispozici
 5. poplatek na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění
 6. doklad o povolení k pobytu, doklad o udělení azylu na území ČR nebo doklad o délce přechodného pobytu, nemá-li provozovatel silničního vozidla trvalý pobyt na území ČR
 7. doklady vlastníka a provozovatele 

K žádosti se dokládá:

 1. platný doklad totožnosti
 2. osvědčení o registraci vozidla část II. (TP vozidla)
 3. osvědčení o registraci vozidla část I. – ORV (OTP), nejedná-li se o vozidlo vyřazené z provozu na pozemních komunikacích
 4. další doklady osvědčující změnu zapisovaných údajů
 5. plná moc – zplnomocnění při zastupování – písemná plná moc
 6. pokud byla provedena výměna podstatné části mechanizmu nebo konstrukce vozidla : - doklad o nabytí této části - protokol o technické prohlídce provedené po výměně této podstatné části a - rozhodnutí obecního úřadu obce s rozšířenou působností o schválení technické způsobilosti po provedené výměně, jedná-li se o přestavbu silničního vozidla
 7. pokud došlo ke ztrátě osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz), osvědčení o registraci vozidla část I. nebo registrační značky je nutné předložit OZNÁMENÍ O ZTRÁTĚ nebo ODCIZENÍ, které je k dispozici na pracovišti registru silničních vozidel. V případě odcizení je nutné, aby bylo toto OZNÁMENÍ O ODCIZENÍ potvrzeno Policií ČR, lze předložit i jiný druh potvrzení vydán a potvrzen Policií ČR.
 8. při ukončení vyřazení silničního vozidla z provozu: platný doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (zelená karta vydaná podle zákona o pojištění odpovědnosti vozidla), platné osvědčení o technické způsobilosti vydané SME a STK - platná PTP
 9. doklad o povolení k pobytu, doklad o udělení azylu na území ČR nebo doklad o délce přechodného pobytu, nemá-li provozovatel silničního vozidla trvalý pobyt na území ČR
 10. doklady vlastníka a provozovatele

Příklady změn ostatních údajů v registru silničních vozidel:

 • změna trvalého bydliště, místa podnikání nebo sídla firmy
 • stěhování v rámci registračního místa Brno-město nebo z jiného registračního místa, již registrovaného vozidla
 • změna příjmení, názvu firmy
 • změna barvy
 • výdej tabulek s registrační značkou na vývoz (export) vozidla z ČR do ciziny
 • zápis montáže nebo demontáže spojovacího zařízení
 • výměna karoserie
 • výměna motoru - protokol o technické prohlídce provedené po výměně této podstatné části nebo výmaz čísla motoru - nutno doložit evidenční kontrolu s aktuálním číslem motoru ve vozidle
 • přidělení úředního čísla karoserie, podvozku, rámu
 • obnova VIN náhradní technologií - koroze, nečitelné nebo neúplné VIN, po výměně karoserie
 • vystavení duplikátu TP a ORV za popsaný, poškozený zničený, ztracený + viz.oznámení o ztrátě nebo odcizení - viz. protokol Policie ČR
 • vydání nových tabulek RZ (SPZ) za ztracené nebo poškozené viz. oznámení o ztrátě nebo odcizení - viz. protokol Policie ČR
 • zápis pohonu LPG nebo CNG, litá kola apod.
 • přestavba vozidla
 • oznámení místa a účelu využití vozidla vyřazeného déle než 12 měsíců
 • zápis ADR
 • ukončení vyřazení vozidla
 • úřední oprava nesprávně zapsaných technických údajů v dokladech vozidla
 • prodloužení platnosti ORV - u cizinců dle povoleného pobytu v ČR další změny, pro které není stanoven jiný tiskopis

K žádosti se dokládá:

 1. osvědčení o registraci vozidla část II. (TP vozidla)
 2. odevzdat tabulky s registrační značkou (SPZ)
 3. osvědčení o registraci vozidla část I. – ORV (OTP)
 4. plná moc – zplnomocnění při zastupování – písemná plná moc
 5. v případě odcizení vozidla protokol o odcizení vydán a potvrzen Policí ČR
 6. oznámení účelu využití a místa uložení vyřazeného vozidla po době delší než 12 měsíců
 7. doklady vlastníka a provozovatele

Upozornění:
Vlastník silničního vozidla vyřazeného z provozu je povinen zabezpečit toto vozidlo takovým způsobem, aby neohrožovalo nebo nepoškozovalo životní prostředí a neodstraňovat podstatné části vyřazeného silničního vozidla, zejména karoserii s vyznačeným identifikačním číslem silničního vozidla a motor. Trvá-li vyřazení silničního vozidla z provozu déle než 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, je vlastník vyřazeného silničního vozidla povinen bez zbytečného odkladu po uplynutí této lhůty oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností adresu místa, kde je vyřazené silniční vozidlo umístěno a účel jeho využití. Bylo-li silniční vozidlo odcizeno, požádá vlastník silničního vozidla o jeho vyřazení z provozu bez zbytečného odkladu poté, co se o odcizení silničního vozidla dozvěděl; k žádosti přiloží policejní protokol. Doklady a tabulky k žádosti přiloží, má-li je k dispozici.

K žádosti se dokládá:

 1. osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz)
 2. osvědčení o registraci vozidla část I. – ORV (OTP)
 3. plná moc - zplnomocnění při zastupování - písemná plná moc
 4. odevzdat tabulky s registrační značkou (SPZ)
 5. další doklady nutné k trvalému vyřazení: potvrzení o převzetí autovraku vystavené provozovatelem zařízení ke sběru autovraků, doklad o zničení vozidla
 6. doklady vlastníka a provozovatele.

Upozornění:
Vozidlo, které zaniklo, ztrácí technickou způsobilost a jeho technický průkaz skončil platnost - je neplatný!

K žádosti se dokládá:

 1. plná moc - zplnomocnění při zastupování - písemná plná moc od vlastníka nebo provozovatele
 2. doklady vlastníka a provozovatele.
 3. prokázání právního zájmu žadatele - výzva nebo rozhodnutí soudu (státní instituce) apod.

Doklady předkládané k žádostem v registru silničních vozidel

Vlastník vozidla:
Fyzická osoba:

 • doklad totožnosti - platný občanský průkaz nebo jiný jej nahrazující doklad (např. u cizince doklad o povolení k pobytu, doklad o udělení azylu na území ČR nebo doklad o délce přechodného pobytu, nemá-li tato osoba trvalý pobyt na území ČR) žadatele
 • jde-li o podnikatele, živnostenský list nebo výpis ze živnostenského rejstříku, koncesní listina, osvědčení k výkonu podnikatelské činnosti, rozhodnutí o registraci apod.,

Právnická osoba:

 • platný výpis z obchodního rejstříku, zřizovací listina apod.
 • pokud je žadatelem zástupce právnické osoby, není-li jmenován přímo ve výpisu z obchodního rejstříku, předloží plnou moc od statutárního orgánu zapisovaného vlastníka a zapisovaného provozovatele do registru vozidel
 • platný doklad totožnosti

Provozovatel vozidla (pokud je odlišný od vlastníka):

 • zplnomocnění při zastupování, písemná plná moc zapisovaného vlastníka, se souhlasem k provedení požadovaného úkonu (např. leasingová nebo úvěrová smlouva se souhlasem k provedení daného registračního úkonu)
 • ostatní doklady stejně jako vlastník

POZOR, PLNÁ MOC MUSÍ BÝT ÚŘEDNĚ OVĚŘENÁ. MŮŽETE TAK UČINIT NA JAKÉMKOLIV MÍSTĚ OZNAČENÉM CZECH POINT NEBO U NOTÁŘE.

Všechny formuláře vyplníme za Vás. Veškeré formuláře pro vedení registru silničních vozidel platné od 1. ledna 2015 jsou zveřejněny na stránkách Ministerstva dopravy ČR.

Napište nám

* - takto označené položky jsou povinné

Kontaktní informace

*
*

Mám zájem o službu


Popis Vašeho požadavku